Η ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελείται από ερευνητές της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Οι κύριες δραστηριότητες της Μονάδας αφορούν σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης και διδασκαλίας, διεκπεραίωσης ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικών και διεθνών), παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμμετοχής σε επιστημονικές επιτροπές και σε ομάδες εργασίας στο εξωτερικό και διοργάνωση Συνεδρίων και Σεμιναρίων.

Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες της Μονάδας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη έρευνας για:

-          την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων και των υγρών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών),

-          τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (επικινδύνων και μη),

-          την ανάπτυξη διεργασιών και συστημάτων για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης,

-          την ανάπτυξη προγραμμάτων και σχεδίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων και ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (υλικά συσκευασίας. μπαταρίες, οχήματα στο τέλος της ζωής τους, χρησιμοποιημένα ελαστικά, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,

-           την προστασία και την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (έδαφος, ύδατα, ατμόσφαιρα),

-          τη μελέτη και ανάλυση διεργασιών χημικής μηχανικής, την ενεργειακή ανάλυση βιομηχανικών συστημάτων,

-          την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διεργασιών, τη βελτιστοποίηση διεργασιών και συστημάτων κ.α..

Επίσης, έχει αναπτύξει σημαντική έρευνα σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή απορριμμάτων, την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων, την εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ανάπτυξη προδιαγραφών για ʽκαθαρέςʼ τεχνολογίες βάσει των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και την Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής.

 

Μερικά από τα ερευνητικά προγράμματα της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας την τρέχουσα περίοδο είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Ανάπτυξη και επίδειξη μιας καινοτόμου μεθόδου μετατροπής των απορριμμάτων σε βιοαιθανόλη, Waste2Bio, LIFE+, Life 11 ENV GR 949, 2012-2015
 2. Ανάπτυξη και παρουσίαση ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων, Ανακύκλωση στο Σπίτι-Recycling@Home, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, Life 11 ENV GR 950, 2012-2015
 3. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στους κλάδους παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τροφίμων, IPP-TEXFOOD, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2012-2015
 4. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα - Η περίπτωση της Αθήνας, ATHENS-BIOWASTE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE10 ENV/GR/000605, 2011-2014
 5. Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο, CYPADAPT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE10 ENV/CY/000723, 2011-2014
 6. Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα, ISWM-TINOS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE10 ENV/GR/000610, 2011-2014
 7. Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης, SOL-BRINE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE09 ENV/GR/000299, 2010-2013
 8. Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη, eSYMBIOSIS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE09 ENV/GR/000300, 2010-2013
 9. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, CARBONTOUR, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE09 ENV/GR/000297, 2010 – 2012
 10. Επίδειξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος και των υγρών αποβλήτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας, INTERWASTE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE 08/ENV/CY/00457, 2010 – 2013
 11. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρότυπου Συστήματος Επεξεργασίας Υφάλμυρου Νερού για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού σε Κοινότητες της Ιορδανίας (ΣΕΥΝΙ), Υπουργείο Εξωτερικών, 2009 – 2013
 12. Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδιασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων, FOODINBIO, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, 2012-2015
 13. Μελέτη για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης και παραγωγής απορριμμάτων ελληνικών αεροπορικών υπηρεσιών, Hellenic Air Corporation, 2010 - 2012.

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ.: 210 7722334

Fax: 210 7723285

E-mail: mloiz@chemeng.ntua.gr

URL: http://www.uest.gr