Η τεχνική εταιρεία Envireco Consulting Α.Ε. ενεργοποιείται στο χώρο των τεχνολογιών και εφαρμογών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, καθώς επίσης και με τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως ήπιων μορφών ενέργειας, όπως ο ήλιος, ο άνεμος, η θάλασσα και η γεωθερμία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται τα τελευταία 12 χρόνια στη διαχείριση δημοτικών και βιομηχανικών αποβλήτων, στη διαχείριση και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Η εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα παραπάνω πεδία δραστηριότητας αποτελούν κινητήριες μοχλούς για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

http://www.envireco-consulting.com