Δράσεις Α: Προπαρασκευαστικές δράσεις

Ημερομηνία έναρξης: 01.09.2012, Ημερομηνία λήξης: 31.12.2012, Πρόοδος: ολοκληρώθηκε

Δραστηριότητα Α.1: «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας»

Στόχος της δράσης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Επομένως, κατά την υλοποίηση της δράσης αυτής πραγματοποιείται η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων για το σύστημα συλλογής και μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των Α.Σ.Α. στους δύο εξεταζόμενους Δήμους.

Παραδοτέο Α.1

Δραστηριότητα A.2: «Επιλογή 100 οικιών στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας που θα συμμετάσχουν στην επίδειξη του οικιακού συστήματος ανακύκλωσης»

Στόχος της δράσης είναι η διαμόρφωση κατάλληλης μεθοδολογίας για την επιλογή των 100 νοικοκυριών από τους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας που θα συμμετάσχουν στην επίδειξη τους οικιακού συστήματος ανακύκλωσης (Δράση Β.4). Η διαδικασία της επιλογής των κατοικιών θα βασιστεί στα δεδομένα, τα οποία θα προκύψουν από τη συμπλήρωση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, το οποίο θα μοιραστεί και θα συμπληρωθεί από δημότες του Αμαρουσίου και της Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Παραδοτέο Α.2

Δραστηριότητα Α.3: «Ανασκόπηση & αξιολόγηση μεθόδων ανακύκλωσης στην E.E. & διεθνώς»

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η περιγραφή επιτυχημένων πρακτικών διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ε.Ε. αλλά και διεθνώς. Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από την ομάδα εργασίας ένα ταξίδι στη Δανία για την επίσκεψη σε Δήμους οι οποίοι προσομοιάζουν με αυτούς των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας Ειδυλλίας και θεωρούνται πρότυπα ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Παραδοτέο Α.3.1

Παραδοτέο Α.3.2

Δράση A.4: «Ανασκόπηση & αξιολόγηση των κριτηρίων τέλους ζωής των απορριμμάτων»

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανασκόπηση και η αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών εκθέσεων αναφορικά με τα κριτήρια τέλους ζωής των προς επεξεργασία αποβλήτων με το οικιακό σύστημα ανακύκλωσης. Επομένως θα οριστούν τα κριτήρια εκείνα τα οποία (α) αποχαρακτηρίζουν τα απορρίμματα και (β) καθιστούν πλέον τα απορρίμματα ως υλικά προϊόντα τα οποία έχουν αγοραστική αξία και μπορούν να εισαχθούν στην αγορά.

Παραδοτέο Α.4

Δράσεις Β: Δράσεις υλοποίησης

Ημερομηνία έναρξης: 01.01.2013, Ημερομηνία λήξης: 31.12.2014, Πρόοδος: σε εξέλιξη

Δράση Β.1: Σχεδιασμός ενός πρωτότυπου, καινοτόμου οικιακού συστήματος για τον διαχωρισμό και  την ελαχιστοποίηση του όγκου των ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων 

Δραστηριότητα Β.1.1: «Προκαταρκτικός σχεδιασμός οικιακού συστήματος ανακύκλωσης για τον διαχωρισμό και την προ-επεξεργασία των απορριμμάτων πλαστικού, μετάλλου και χαρτιού»

Στόχος της δραστηριότητας είναι να πραγματοποιηθεί η προκαταρκτικός σχεδιασμός του συστήματος της οικιακής ανακύκλωσης βάσει του οποίου θα καθοριστούν τα εξής:

 • τα τμήματα του συστήματος,
 • ο βαθμός συμπίεσης των προδιαλεγμένων απορριμμάτων,
 • η διαστασιολόγηση των τμημάτων του συστήματος,
 • ο αριθμός και ο τύπος των προς ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών,
 • ο αριθμός των καναλιών του συστήματος όπου θα γίνεται η συλλογή και συμπίεση των προδιαλεγμένων απορριμμάτων

Παραδοτέο B.1.1

Δραστηριότητα  Β.1.2: «Σχεδιασμός του πρότυπου συστήματος οικιακής ανακύκλωσης»

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στο οποίο θα επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός στην πηγή των οικιακών απορριμμάτων πλαστικού, μετάλλου και χαρτιού αλλά και η παράλληλη επεξεργασία αυτών.  Παράγοντες που θα  ληφθούν υπόψη στο τελικό σχεδιασμός είναι οι εξής:

 • τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές  επιπτώσεις σύμφωνα με τη εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και σύμφωνα με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων (Δράση Α4),
 • την ελαχιστοποίηση του όγκου των προδιαλεγμένων απορριμμάτων,
 • την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης,
 • τη μεγιστοποίηση του βαθμού συμπίεσης,
 • την παραγωγή προϊόντων με αγοραστική αξία,
 • την υψηλή απόδοση του συστήματος,
 • τη μεγιστοποίηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας.

Παραδοτέο B.1.2:

Δραστηριότητα Β.1.3: «Εκτίμηση των ενεργειακών απαιτήσεων του συστήματος»

Στόχος της δράσης είναι οι υπολογισμοί των ενεργειακών αναγκών του συστήματος σύμφωνα με την ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας. Ο σχεδιασμός θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη λειτουργία της μονάδας.

Δράση Β.2: «Κατασκευή και εγκατάσταση καινοτόμου οικιακού συστήματος ανακύκλωσης για το διαχωρισμό και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων πλαστικού, μετάλλου και χαρτιού»

Δραστηριότητα Β.2.1 «Κατασκευή του πρωτότυπου συστήματος οικιακής ανακύκλωσης»

Στη δραστηριότητα αυτή αναμένονται τα εξής:

 • η προμήθεια των υλικών,
 • η κατασκευή των επιμέρους τμημάτων του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης,
 • η συναρμολόγηση των τμημάτων για την κατασκευή του πρότυπου συστήματος οικιακή ανακύκλωσης,
 • η εγκατάσταση του συστήματος στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 Δραστηριότητα Β.2.2 «Έναρξη λειτουργίας και προκαταρκτικά πειράματα με τη χρήση του πρωτότυπου συστήματος οικιακής ανακύκλωσης»

Στόχος της δράσης είναι οι προκαταρκτικές εργαστηριακές δοκιμές του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΕΜΠ. Από την προκαταρκτική λειτουργία του συστήματος θα γίνει έλεγχος για την υλοποίηση ενδεχόμενων τροποποιήσεων στο σχεδιασμό του συστήματος με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής  του.

Δράση Β.3: «Λειτουργία, βελτιστοποίηση & εκτίμηση του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης»

Δραστηριότητα Β.3.1 «Λειτουργία του πιλοτικού συστήματος οικιακής ανακύκλωσης»

 Στόχος της δραστηριότητας είναι:

 • ο εκτενής εργαστηριακός έλεγχος του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στο ΕΜΠ υπό διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. ποιότητα και ποσότητα υλικού τροφοδοσίας  συνθήκες συμπίεσης) και
 • η υλοποίηση ενδεχόμενων τροποποιήσεων στο σχεδιασμό και τη κατασκευή του συστήματος για τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Παραδοτέο B.3.1

Παραδοτέο B.3.2

 Δραστηριότητα Β.3.2 «Βελτιστοποίηση του πιλοτικού συστήματος οικιακής ανακύκλωσης»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η βελτιστοποίηση του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους:

 • μείωση του όγκου των ανακυκλώσιμων
 • παραγωγή των υλικών εμπορικής αξίας με τεχνικά χαρακτηριστικά που συναντούν ποιοτικές προδιαγραφές
 • το επίπεδο του διαχωρισμού που έχει επιτευχθεί,
 • ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

Δραστηριότητα Β.3.3. «Αξιολόγηση του πιλοτικού συστήματος οικιακής ανακύκλωσης»

Στόχος της δραστηριότητας είναι να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης αναφορικά με:

 • την απόδοσή του,
 • την εργονομία του,
 • την ευελιξία του,
 • την οικονομική και την περιβαλλοντική του βιωσιμότητα.

Δραστηριότητα Β.3.4. «Ανάπτυξη του εγχειριδίου λειτουργίας του συστήματος»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη του εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του βελτιστοποιημένου πλέον συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ άλλων:

 • τα τμήματα του συστήματος,
 • οι οδηγίες λειτουργίας
 • οι τρόποι συντήρησης του συστήματος.
 • η συμπίεσης των απορριμμάτων η οποία επιτυγχάνεται
 • η ενεργειακή κατανάλωση για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων απορριμμάτων

Δράση Β.4: «Επίδειξη οικιακού συστήματος ανακύκλωσης - Προτάσεις για εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα»

Δραστηριότητα Β.4.1 «Προμήθεια των συστημάτων Recycling@home για την επίδειξη στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η προμήθεια 100 συστημάτων οικιακής ανακύκλωσης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επίδειξη σε επιλεγμένους δημότες του Αμαρουσίου και της Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Δραστηριότητα Β.4.2: «Εγκατάσταση και επίδειξη μεγάλης κλίμακας των μονάδων οικιακής ανακύκλωσης  -  Αξιολόγηση της περιόδου επίδειξης του συστήματος»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εγκατάσταση και λειτουργία 100 μονάδων σε 50 οικίες στο Δ. Αμαρουσίου και σε 50  οικείες στο Δ. Μάνδρας- Ειδυλλίας για διάρκεια περίπου 8 μηνών. Συγκεκριμένα τα προδιαλεγμένα και συμπιεσμένα υλικά θα συλλέγονται από τις οικίες με οχήματα των Δήμων και θα μεταφέρονται σε προκαθορισμένα και κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία στα πλαίσια των Δήμων με καθορισμένη συχνότητα συλλογής. Στη φάση αυτή προβλέπεται κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση των νοικοκυριών ως προς τη χρήση και τη λειτουργία του συστήματος (Δραστηριότητα D.3).

Δραστηριότητα B.4.3: «Προτάσεις για πλήρη εφαρμογή του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας»

Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών υπό μορφή προτάσεων για την εφαρμογή του συστήματος σε πλήρη κλίμακα δηλαδή σε επίπεδο Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του έργου.

Δράσεις C: Δράσεις ελέγχου της επίδρασης του έργου

Ημερομηνία έναρξης: 01.01.2013, Ημερομηνία λήξης: 31.05.2015, Πρόοδος: σε εξέλιξη

 

Δράση C.1:  «Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης διαχείρισης των απορριμμάτων  στους Δήμους Αμαρουσίου και  Μάνδρας-Ειδυλλίας»

Στόχος της δράσης είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και  Μάνδρας-Ειδυλλίας μέσω της χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένων περιβαλλοντικών δεικτών.

Παραδοτέο C.1.1

Δράση C.2: «Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της υφιστάμενης διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας»

Στόχος της δράσης είναι η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της υφιστάμενης διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και  Μάνδρας-Ειδυλλίας μέσω της χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένων κοινωνικοοικονομικών δεικτών.

Παραδοτέο C.2.1

Δράση C.3: «Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Recycling@home».

Στόχος της δράσης είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (α) κατά την επίδειξη του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στις 100 οικίες αλλά και (β) στην περίπτωση της εφαρμογής του συστήματος σε μεγάλη κλίμακα δηλαδή σε επίπεδο Δήμου.

Δραστηριότητα C.3.1 «Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την επίδειξη του συστήματος Recycling@home στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας (100 οικίες)»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επίδειξης του πρότυπου συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στις 100 οικίες στους Δήμους στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας (Δράση Β4). Η αξιολόγηση θα γίνει τόσο με τη σύγκριση των περιβαλλοντικών δεικτών που αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση (Δράση C1) όσο και με τη διαμόρφωση νέων κατάλληλα προσαρμοσμένων δεικτών.

Δραστηριότητα C.3.2 «Ανάλυση κύκλου ζωής των οικιακών ανακυκλωτών»

Η Δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανάλυση LCA των οικιακών ανακυκλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και διεθνώς αποδεκτά εργαλεία λογισμικού τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται με ακρίβεια κύκλους ζωής με περιεχόμενες πολλές παραμέτρους. Η μεθοδολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συσκευής θα βασιστεί σε κατάλληλους δείκτες όπως η εξάντληση αβιοτικών πόρων, η υπερθέρμανση του πλανήτη, φωτοχημική οξείδωση, η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος κ.λπ..

Δραστηριότητα C.3.3 «Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογής του συστήματος Recycling@home σε μεγάλη κλίμακα (επίπεδο Δήμου)»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης σε όλες τις οικίες των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας (μεγάλη κλίμακα). Η αξιολόγηση θα γίνει τόσο με τη σύγκριση των περιβαλλοντικών δεικτών που αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση (Δράση C1) όσο και με τη διαμόρφωση νέων κατάλληλα προσαρμοσμένων δεικτών.

Δράση C.4: «Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου Recycling@home»

Στόχος της δράσης είναι η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικώνεπιπτώσεων (α) κατά την επίδειξη του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στις 100 οικίες αλλά και (β) στην περίπτωση της εφαρμογής του συστήματος σε μεγάλη κλίμακα δηλαδή σε επίπεδο Δήμου.

Δραστηριότητα C.4.1 «Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την επίδειξη του συστήματος Recycling@home στους Δ. Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας (100 οικίες)»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επίδειξης του πρότυπου συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στις 100 οικίες στους Δήμους στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας (Δράση Β4). Η αξιολόγηση θα γίνει τόσο με τη σύγκριση των περιβαλλοντικών δεικτών που αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση (Δράση C2) όσο και με τη διαμόρφωση νέων κατάλληλα προσαρμοσμένων κοινωνικοοικονομικών δεικτών.

Δραστηριότητα C.4.2 «Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του συστήματος Recycling@home σε μεγάλη κλίμακα (επίπεδο Δήμου)»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης σε όλες τις οικίες των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας (μεγάλη κλίμακα). Η αξιολόγηση θα γίνει τόσο με τη σύγκριση των περιβαλλοντικών δεικτών που αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση (Δράση C1) όσο και με τη διαμόρφωση νέων κατάλληλα προσαρμοσμένων κοινωνικοοικονομικών δεικτών.

Δράσεις D: Δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας

Ημερομηνία έναρξης: 01.09.2012, Ημερομηνία λήξης: 31.05.2015, Πρόοδος: σε εξέλιξη

Δράση D.1: «Ανάπτυξη και ανανέωση της ιστοσελίδας του έργου»

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία μιας διαδραστικής σελίδας. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) γενικές πληροφορίες για το έργο, (ii) μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την  εφαρμογή του έργου (iii) παραδοτέα των δράσεων (iv) νέες και παλαιότερες χρήσιμες συνδέσεις (vi) πληροφορίες για τους εταίρους (vii) διαδραστική επικοινωνία με τους χρήστες (viii) στοιχεία επικοινωνίας. Θα είναι γραμμένο σε δύο γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά).

Παραδοτέο 1.1

Δράση D.2: «Life+ Ενημερωτικός Πίνακας»

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία και ανάρτηση ενημερωτικών πινάκων LIFE+ σε στρατηγικά σημεία στις εγκαταστάσεις των εταίρων (π.χ. στα δημαρχεία των Δήμων)

Παραδοτέο D.2.1 

Notice Board DEADA & Mandra Eidyllias 

Notice Board Ntua & Envireco

 

Δράση D.3: «Ενημερωτικές δραστηριότητες»

Στόχος της δράσης D.3 είναι η υλοποίηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων για την διάδοση του στόχου και των αποτελεσμάτων του έργου.

ΔραστηριότηταD.3.1 «Οργάνωση δύο τοπικών εκδηλώσεων»  

Στόχος της δραστηριότητας είναι (α) η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, (β) η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την παραγωγή και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα γίνει και καταγραφή των συμμετεχόντων με σκοπό την επιλογή των κατοικιών που θα συμμετάσχουν εθελοντικά στην δράση επίδειξης του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης (Δράση Β.4).

Παραδοτέο D.3.1.1

Παραδοτέο D.3.1.2, D.3.1.3, D.3.1.4:

Event Μάνδρα

PosterΠρόσκληση, Φυλλάδιο

Event Μαρούσι

PosterΠρόσκλησηΦυλλάδιο

ΔραστηριότηταD.3.2 «Οργάνωση δύο εκπαιδευτικών εκδηλώσεων»

Στόχος των δύο εκπαιδευτικών εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση 2 σχολείων (μαθητών γυμνασίου ή/και λυκείου) στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας – Ειδυλλίας για:

 • τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υφιστάμενων μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων,
 • για το σκοπό, τους στόχους τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου
 • την επισήμανση της σημαντικότητα της διαλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων στην πηγή.

Επιπλέον, στις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων από τις εργαστηριακές δοκιμές του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης στο ΕΜΠ. Τέλος, θα γίνει καταγραφή των μαθητών που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις με σκοπό την αύξηση των πιθανών νοικοκυριών τα οποία θα συμμετάσχουν εθελοντικά στην επίδειξη του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης (Δράση Β4).

Δραστηριότητα D.3.3 «Δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά/συνέδρια – Ενημερωτικό περιπτέρου»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η μεγιστοποίηση της διάδοσης και της διάχυσης του έργου και των αποτελεσμάτων του σε διαφορετικούς φορείς και ομάδες ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα η διάδοση των αποτελεσμάτων και της προόδου του έργου θα γίνει μέσω ιστοσελίδων, ειδικών δελτίων τύπου, γενικών άρθρων στις τοπικές εφημερίδες.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή  ενός ενημερωτικού περιπτέρου σε έκθεση στο οποίο θα αναρτηθούν στοιχεία αναφορικά με το πρόγραμμα Recyclin@Home, καθώς και η δημιουργία ενός DVD.

Δραστηριότητα D.3.4 «Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου»

Μία θεματική ενότητα του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ISWM TINOS 2015 θα αφιερωθεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Recycling@Home.

 

Newsletter 1 GRNewsletter 2 GRNewsletter 3 GRNewsletter 4 GRNewsletter 5 GR

 

Newsletter 1 ENNewsletter 2 ENNewsletter 3 ENNewsletter 4 ENNewsletter 5 EN

Δραστηριότητα D.3.5 «Ανάπτυξη e-ενημερωτικών δελτίων»

Σκοπός είναι η τακτική πληροφόρηση ομάδων ενδιαφέροντος για την εξέλιξη και την πρόοδο του έργου  καθώς και για επικείμενες εκδηλώσεις. 

ΔραστηριότηταD.3.4 «Ανάπτυξη e-ενημερωτικών δελτίων»

Σκοπός είναι η τακτική πληροφόρηση ομάδων ενδιαφέροντος για την εξέλιξη και την πρόοδο του έργου  καθώς και για επικείμενες εκδηλώσεις.

Δράση D.4: «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες»

Στόχος της δράσης είναι η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών μαθημάτων και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τις 100 οικείες που θα συμμετάσχουν στην επίδειξη του συστήματος οικιακής ανακύκλωσης. Το κάθε εκπαιδευτικό μάθημα θα λαμβάνει χώρα στις 100 οικίες των δύο συμμετεχόντων δήμων κατά την εγκατάσταση του συστήματος Recycling@Home. Το εκπαιδευτικό υλικό θα μοιραστεί στις επιλεγόμενες οικίες (εγχειρίδιο λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης, αφίσα, ενημερωτικό τρίπτυχο).

(α) Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

(β) Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οικείες

Δράση D.5:  «Εκθεση Layman»

Στόχος της δράσης είναι η καταγραφή της έκθεση Layman είναι μια απλοποιημένη μη τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα αντικείμενα και τα αποτελέσματα του έργου και θα διανεμηθεί στο ευρύ κοινό.

Δράση  D.6: «Σχέδιο επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE»

Σκοπός της σχεδίου είναι η περιγραφή όλων των πράξεων για την καλή διάδοση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Δράσεις E: Δράσεις διαχείρισης και ελέγχους της προόδου του έργου

Ημερομηνία έναρξης: 01.09.2012, Ημερομηνία λήξης: 31.05.2015, Πρόοδος: σε εξέλιξη

Δράση E.1: «Διαχείριση έργου και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η διαχείριση του έργου για την ομαλή και αποδοτική υλοποίηση  του έργου».

Δραστηριότητα E.1.1: Συντονισμός έργου

Αρμοδιότητες όπως ο έλεγχος της προόδου, η διαχείριση των διαφορετικών προτεραιοτήτων, η βέλτιστη ροή πληροφοριών, η διάδοση των δραστηριοτήτων του προγράμματος, η ροή επικοινωνίας καθώς και ο πλήρης οικονομικός συντονισμός του έργου περιλαμβάνονται σε αυτήν τη δραστηριότητα υπό την πλήρη επίβλεψη του συντονιστή του έργου Δ.Ε.Α.Δ.Α..

Δραστηριότητα E.1.2: Επιτροπές έργου

Στόχο της δραστηριότητας αποτελεί η δημιουργία και στελέχωση κατάλληλων επιτροπών για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων στο μέτρο του εφικτού. Οι δύο επιτροπές που προβλέπονται για την προώθηση της επιτυχούς υλοποίησης του έργου αφορούν στη Συντονιστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Διαχείρισης με επικεφαλή το δικαιούχο συντονιστή της Δ.Ε.Α.Δ.Α..

Δραστηριότητα E.1.3: Εναρκτήρια Συνάντηση

Στόχο της δραστηριότητας αποτελεί η οργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος Recycling@Home. Στην εκδήλωση προσδιορίστηκαν ο ρόλος και οι ευθύνες του κάθε δικαιούχου και των εταίρων, η στελέχωση της οργανωτικής επιτροπής, η ανάθεση των δράσεων στον κάθε εταίρο, οι μέθοδοι επικοινωνίας, τυχόν προβλήματα ή περιορισμού καθώς και ο σχεδιασμός των επόμενων εργασιών του έργου.

Δραστηριότητα E.1.4:  Εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 Στόχος της Δραστηριότητας είναι η υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  αναφορικά με την τεχνική και οικονομική πρόοδο του έργου. Πιο συγκεκριμένα σε όλη τη διάρκεια του έργου προβλέπονται μια (1) αρχική έκθεση, μια (1) ενδιάμεση έκθεση και μια (1) τελική έκθεση.

Δράση  Ε.2:  Έλεγχος και Αξιολόγηση

Δραστηριότητα Ε.2.1 «Ανάπτυξη αναφορών ολοκλήρωσης των Δράσεων»

Στόχος της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη αναφορών για τρεις κατηγορίες δράσεων του έργου όταν αυτές ολοκληρωθούν (A - Προκαταρκτικές δράσεις, B - Δράσεις υλοποίησης και C - Δράσεις ελέγχου των επιπτώσεων του έργου). 

Δραστηριότητα Ε.2.2 «Αξιολόγηση των δεικτών επίδοσης»

Στόχος της δράσης είναι η αξιολόγηση των αναφορών ολοκλήρωσης των δράσεων του έργου (Δραστηριότητα Ε.2.1) από την ομάδα του έργου καθώς και ο έλεγχος των δεικτών προόδου του έργου όπως αυτοί έχουν οριστεί στα πλαίσια του έργου.

Δράση Ε.3: «Εξωτερικός έλεγχος»

Στόχος της δράσης αποτελεί ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης σχετικά με όλους τους δικαιούχους που παρέχεται στην Επιτροπή κατά το τελικό παραδοτέο. Σκοπός του ελέγχου αποτελεί η εξακρίβωση της ορθής και πλήρους εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας, των λογιστικών κανόνων και των Κοινών Διατάξεων του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE+ στο έργο. 

Δράση Ε.4: Δικτύωση και επικοινωνία με άλλα έργα και πλατφόρμες ενημέρωσης»

Στόχος της δράσης είναι η δικτύωση και η επικοινωνία με έργα ή/και πλατφόρμες ενημέρωσης, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη ώστε να υπάρξει αποτελεσματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.