Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους ιστοσελίδων γύρω από θέματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό έργο LIFE+ “RECYCLING@HOME”:

Ανταποδοτική Ανακύκλωση

http://www.antapodotiki.gr/

Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ) – Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού – ΥΠΕΚΑ

http://anakyklosi.ypeka.gr/general/general.html

Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ)

www.dedisa.gr/

Eθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

http://www.e-per.gr/    

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) - Περιβαλλοντική Γωνιά

http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

http://www.ekpaa.gr/index-2.html

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

www.herrco.gr/

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

www.eedsa.gr/

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)

www.eoan.gr

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας

www.environ-sustain.gr/main.htm

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

http://www.epperaa.gr/el/Pages/Default.aspx 

Ευρωπαϊκό Έργο LIFE + “Waste2Bio”

http://www.waste2bio.eu/

Ευρωπαϊκό Έργο LIFE +  “Interwaste”

http://www.interwaste.org/

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

www.ecorec.gr/econew/

Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ)

www.wtert.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) – Τομέας Περιβάλλοντος portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GRAFEIO%20PERIBALLONTOS

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Ανακύκλωση

www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=239&language=el-GR

Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_category79.htm

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας

http://kpe-edess.pel.sch.gr/

 Διεύθυνση Π.Ε. Β’ Αθήνας-Καινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

http://perdipevath.blogspot.gr/

   

Επιτροπή των Περιφερειών – Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια (ENVE)

http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/enve/Pages/enve.aspx

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εφαρμογή και Επιβολή των Περιβαλλοντικών Νόμων (IMPEL)

http://impel.eu/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διαχείριση Αποβλήτων

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

http://ec.europa.eu/environment/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία – Ανακύκλωση http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/recycling/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κοινό Κέντρο Ερευνών – Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα (IES)

http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Life+

http://ec.europa.eu/environment/life/

Ευρωπαϊκή Ένωση – Σύνοψη Νομοθεσίας Διαχείρισης Αποβλήτων

www.europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_el.htm

Ευρωπαϊκό θεματικό κέντρο για την Αειφόρο Κατανάλωση και Παραγωγή  (EIONET) 

http://scp.eionet.europa.eu/ 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης

http://www.ekepek.gr/el

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Σιδήρου

http://www.eurometrec.org/

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

http://www.eea.europa.eu/el

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Συσκευασίες και το Περιβάλλον (EUROPEN)

 http://www.europen.be/

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ανακύκλωσης (ERP)

 http://www.erp-recycling.org/

Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT) – Κέντρο Περιβαλλοντικών Δεδομένων για τα Απόβλητα

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction/

   

Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος  (IPCC)

 http://www.ipcc.ch/

Διεθνές Συμβούλιο για Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες  –  Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Τοπικό Επίπεδο (ICLEI)

http://www.iclei-europe.org/home/ 

Διεθνής Ένωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ISWA)

http://www.iswa.org/

Διεθνής Υπηρεσία Ανακύκλωσης (BIR)

http://www.bir.org/

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)   – Περιβάλλον 

http://www.oecd.org/environment/ 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP) – Περιβάλλον και Ενέργεια

 http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/overview.html

Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)

http://www.unep.org/ 

Σύμβαση – Πλαίσιο Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή

http://unfccc.int/2860.php 

Περιφερειακό Κέντρο για την προστασία του Περιβάλλοντος (REC)

http://www.rec.org/

Δίκτυο Περιβαλλοντικών Πόρων (ENVIROLINK)

http://www.envirolink.org/

Παγκόσμιο Ίδρυμα Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας  (GETF)

http://www.getf.org/

   

Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/04/02/?all=1

MKO «Νόμος και Φύση»

http://www.nomosphysis.org.gr/

Περιοδικό «Ecotec»

http://www.ecotec.gr/index.php 

Περιοδικό «Waste Management World»

http://www.waste-management-world.com/index.html

Econews

http://www.econews.gr/

Cyprus Biodiversity

http://www.cyprusbiodiversity.eu/

   

Δικτύωση με άλλα έργα:

 

ISWM-Tinos

http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/

Aνάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Oλοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα, LIFE+, LIFE10 ENV/GR/000610, 2011-2014
 

Eurocities

http://www.eurocities.eu/

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων
 

Cascade 

http://www.cascadecities.eu/
Οι πόλεις ανταλλάσουν τεχνογνωσία για βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, ΙΕΕ
   EMARES  Ενίσχυση ανάκτησης υλικών και περιβαλλοντική βιωσιμότητα για Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων μικρής κλίμακας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE12 ENV/IT/000411
   EQual  Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων από δευτερογενείς πρώτες ύλες για την επίτευξη της αποδοτικότητας των πόρων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE+, LIFE10 ENV/UK/000176
  CITY OF COPENHAGEN 

Copenhagen's Green Accounts  

Website
 «Πράσινοι Λογαριασμοί της Κοπεγχάγης» παρέχουν μία επισκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με τους στόχους του Δήμου για το περιβάλλον στην Κοπεγχάγη
 

Waste C Control

http://www.epem.gr/waste-c-control/
Επιλογές Διαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου LIFE+, LIFE 09 ENV/GR/000294

RECYCLING SYMPRAXIS

http://www.recyclingsympraxis.gr

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Συμπράξεις Δημοσίων - Ιδιωτικών Φορέων για τη βελτιστοποίηση των σχημάτων περιορισμού, ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων σε προορισμούς μαζικού τουρισμού, LIFE+, LIFE07 ENV/GR/000265 
Green Drachma II

http://www.recyclingsympraxis.gr

http://www.greendrachma.gr/
Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Νομό Χαλκιδικής μέσω Συντονισμένων Πιλοτικών Δράσεων για την Εφαρμογή Εργαλείων της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων, LIFE+, LIFE04 ENV/GR/000145
GREEN DRACHMA Καινοτόμος προσέγγιση για την ανακύκλωση αποβλήτων και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, LIFE+, LIFE99 ENV/GR/000528

PAVEtheWAySTE

http://pavethewayste.eu/el/

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων για τις απομακρυσμένες περιοχές, LIFE+, LIFE14 ENV/GR/000722, 2015-2018

ERASMUS+ KA2 Cultural Development Växtplatser Project

www.culturaldevelopment.eu

Πολιτιστική ανάπτυξη σε κοινωνικοοικονομικά υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης, Erasmus KA 1 project 2015-1-SE01-KA104-011987, 2015-2017