Η Έκθεση Layman’s παρουσιάζεται προς το τελικό στάδιο υλοποίησης των έργων LIFE και έχει ως σκοπό της να προσφέρει στο ευρύ κοινό, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, μια γενική και σύντομη επισκόπηση του έργου [π.χ βασικά στοιχεία της υλοποίησης, δικαιούχοι, διάρκεια, στόχοι, οικονομικά στοιχεία, αντίκτυπο, ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματά κ.ά].

Η έκθεση αυτή για το παρόν ευρωπαϊκό έργο LIFE αναμένεται να κυκλοφορήσει Απρίλιο -  Μάιο του 2015.